NOVINKY arrow ČINNOST UNIE arrow JAK SE STÁT ČLENEM UNIE
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook
PRACOVNÍ NABÍDKA:
žádná aktuální nabídka

Reklama:


JAK SE STÁT ČLENEM UNIE

?lenem Unie se m??e st?t ka?d? asistent soudce ?esk? republiky.

?lenstv? vznik? doru?en?m p?semn? p?ihl??ky a zaplacen?m ?lensk?ho p??sp?vku.

?lenstv? v Unii zanik?:
a) vystoupen?m ?lena na z?klad? p?semn?ho prohl??en?,
b) vylou?en?m,
c) z?nikem funkce asistenta soudce


K ?lenstv? je zapot?eb?:

1.?p?e??st Stanovy
Stanovy Unie jsou na t?to str?nce nebo je lze st?hnou ve form?tu .pdf

2. vyplnit p?ihl??ku
P?ihl??ku ve form?tu .pdf?pros?m vytiskn?te, vypl?te a za?lete na adresu Botanick? 28, Brno, 60200
?
3.?uhradit ?lensk? p??sp?vek
?lensk? p??sp?vky zas?lejte pros?m na ??et ?.?2000047078 / 2010. Zda ji? V?? p??sp?vek p?i?el a jak s n?m bylo nalo?eno m??ete vid?t na tomto v?pisu z ??tu. Pro rok 2009 se hrad? 100,- K?, pro rok 2010 se hrad? ro?n? ?lensk? p??sp?vek ve v??i 200,- K?, kter? je mo?no uhradit jednor?zov? nebo ve dvou spl?tk?ch po 100,- K?, a to v?dy do 30. 1. 2010 a 30. 6. 2010.?


Sekce na jednotliv?ch soudech

Pokud se na?jednom soud? stanou ?leny Unie nejm?n? t?i asistenti/asistentky vznikne?Sekce Unie. Sekce?svol? asistenty soudu a na zakl?daj?c?m Shrom??d?n? si zvol??Radu a P?edsedu Sekce. Ten ozn?m? vznik Sekce a bude koordinovat ?innost ?len? na tomto soud? a vystupovat za?svou Sekci.

Celorepublikov? org?ny

Zat?mco Sekce p?sob? na?jednotliv?ch soudech a sna?? se zlep?it podm?nky pro asistenty na konkr?tn?m pracovi?ti, Shrom??d?n? Unie je celorepublikov? setk?n? v?ech asistent?, kter? bude svol?no pot? co vznikne p?t? Sekce. Shrom??d?n? asistent? zvol? ze sv?ho st?edu Radu Unie v?etn? p?edsedy a m?stop?edsed?. Rada Unie v ?ele s p?edsedou maj? za ?kol prezentovat spole?n? c?le a jednat za Unii nap?. s ministerstvy, Uni? soudc?,?Justi?n? akademi???i?tiskem.