NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow SN??EN? PLAT? ASISTENT? SOUDC? - DOPIS MINISTRU SPRAVEDLNOSTI
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook
PRACOVNÍ NABÍDKA:
žádná aktuální nabídka

Reklama:


SN??EN? PLAT? ASISTENT? SOUDC? - DOPIS MINISTRU SPRAVEDLNOSTI

DOPIS VE FORM?TU PDF

V??en? pane minist?e,

p?edn? dovolte, abychom V?m, by? pon?kud se zpo?d?n?m, jm?nem ?len? Unie asistent? soudc? ?esk? republiky pop??li mnoho sil ve Va?? staronov? pozici ministra spravedlnosti a vyj?d?ili V?m podporu ve Va?ich snah?ch o reformu justice.

Z?rove? bychom V?s r?di ofici?ln? informovali o existenci na?? Unie, kter? vznikla za p?soben? Va?? p?edch?dkyn? v ?ele ministerstva, kterou jsme o vzniku t?to organizace n?le?it? informovali. Na?e unie nem? zat?m mnoho ?len?, ale postupn? se rozr?st? a upev?uje sv? zam??en? a dal?? sv? p?soben?. V?zte, ?e se nejedn? o odborovou organizaci, ale o profesn? sdru?en? seskupuj?c? asistenty soudc?, a to za ??elem organizovan? diskuse t?kaj?c? se jejich postaven?, n?pln? pr?ce, dal??ho vzd?l?v?n?, budouc? kari?ry, ale t?? materi?ln?ho zaji?t?n?. Unie si t?? klade za c?l pozitivn? p?isp?t k reform? justice, ke zlep?en? v?sledk? pr?ce soud?, jak z hlediska kvantitativn?ho, tak p?edev??m kvalitativn?ho a pomoci k jejich v?t?? otev?enosti.

Nelze ov?em zast??t hlavn? bod tohoto dopisu. A? jsme to nep?edpokl?dali a neradi tak ?in?me, je obsahem na?eho prvn?ho komunik? sm?rem k Va?? osob? v?zva, ??dost i v?tka t?kaj?c? se platov?ho ohodnocen? na?? pr?ce.

Jsme si v?domi toho, v jak? rozpo?tov? nesn?zi se na?e zem? nach?z? a jsme p?ipraveni p?ijmout n?? d?l odpov?dnosti. Av?ak pokl?d?me za nutn? upozornit na skute?n? dopad pl?novan?ch platov?ch restrikc? st?tn?ch zam?stnanc?, mezi n?? jsou za?azeni i asistenti soudc?.

Ji? sou?asn? situace je podle na?eho n?zoru neut??en? a dlouhodob? neudr?iteln?.

V?kon pozice asistenta je podm?n?n vysoko?kolsk?m vzd?l?n?m magistersk?ho typu, nadpr?m?rnou argumenta?n? schopnost?, ?irok?m p?ehledem v pr?vu a schopnost? vysoce systematick?ho a analytick?ho my?len?. V p?ev??n? v?t?in? se asistenti pod?l? na vypracov?v?n? koncept? soudn?ch rozhodnut? ve v?ci sam? a v p??padech n?kter?ch procesn?ch ?kon? jsou opr?vn?ni sami rozhodnut? vyd?vat.

Asistenti soudc? jsou d?le omezeni p?i v?konu vedlej?? pracovn? ?innosti a jsou na n? kladeny po?adavky nez?vislosti, nestrannosti a povinnost ml?enlivosti.

I z hlediska deklarovan?ch c?l? sou?asn? vl?dy (viz programov? prohl??en? vl?dy ze dne 4. 8. 2010, kapitola justice) je z?eteln?, ?e asistenti jsou nepostradatelnou sou??st? justice, a to v tom smyslu, ?e p?i zachov?n? sou?asn?ho po?tu soudc? jsou to pr?v? oni, kdo jsou schopni zv??it po?et vy??zen?ch v?c?. Asistent soudce, obzvl??t? pokud je sou??st? tzv. minit?mu, umo??uje vy??? efektivitu syst?mu t?m, ?e zbavuje soudce nadm?rn?ho zat??en? p?i ?e?en? typizovan?ch rozhodnut?, poskytuje soudci odborn? podklady pro jeho rozhodovac? ?innost a v neposledn? ?ad? s?m vytv??? koncepty rozhodnut? ve v?ci sam?.

Jsme p?esv?d?eni, ?e asistenti soudc?, jako?to odborn? pr?vnick? apar?t justice, jsou kl??em ke zv??en? efektivity rozhodovac?ho procesu, kvality jeho v?stup?, a tedy ke zkr?cen? doby ??zen? a k obnoven? d?v?ry ve?ejnosti v soudn? syst?m.

V kontrastu s v??e uveden?m je skute?nost, ?e z?jemci o pr?ci na pozici asistenta soudce do syst?mu vstupuj? s nejist?mi vyhl?dkami ohledn? sv?ho budouc?ho uplatn?n?, t?m?? bez mo?nosti kari?rn?ho r?stu v r?mci sv?ch pozic, a s v?dom?m jen nepatrn?ho zv??en? platov?ho ohodnocen? s p?ib?vaj?c? prax?. A to nemluv? o absenci jejich systematick?ho a pravideln?ho vzd?l?v?n? a nedostate?n?m materi?ln?m zaji?t?n?.

Je pot?eba si uv?domit, ?e v sou?asnosti jsou asistenti za?azeni do 11. (16 750,- K?), resp. 13. (19 680,- K?) platov? t??dy, co? podle na?eho n?zoru neodpov?d? odbornosti jejich pr?ce. Nav?c v drtiv? v?t?in? p??pad? nemaj? ??dn? (nebo jen minim?ln?) osobn? p??platek. Pl?novan? sn??en? plat? st?tn?ch zam?stnanc?, kter? by se vztahovalo i na asistenty soudc?, by v??e zm?n?n? negativa je?t? prohloubila a zap???inila by v?razn? odliv zku?en?ch a odborn? zdatn?ch asistent? do soukrom? sf?ry. Jestli?e ji? nyn? jsou soudci konfrontov?ni se skute?nost?, ?e jejich zku?en? asistenti po slo?en? odborn? zkou?ky odch?z? na l?pe placen? a perspektivn?j?? m?sta, tak po pl?novan?ch zm?n?ch nastane situace, kdy ani o vstup na asistentsk? m?sta nebude ze strany kvalitn?ch absolvent? pr?vnick?ch fakult z?jem.

Pl?novan? zm?ny jsou nav?c v p??kr?m rozporu s programov?m prohl??en?m vl?dy (citujeme): ?Zvy?ovat se budou po?ty vy???ch soudn?ch ??edn?k? a asistent? a navrhneme zvy?ov?n? jejich ohodnocen? na z?klad? mo?nost? rozpo?tu."

Jak vypl?v? z v??e uveden?ho, probl?m? spojen?ch s v?konem asistentsk? funkce je v?ce a podle na?eho n?zoru je t?eba p?ijmout syst?mov? opat?en?, o nich? jsme p?ipraveni v?st v?cnou diskusi.

Nyn? V?s v?ak ??d?me o sd?len? jasn?ho stanoviska, jak budou asistenti soudc? po proveden? pl?novan?ch zm?n ohodnocov?ni s t?m, ?e z?sadn? nesouhlas?me s dal??m sni?ov?n?m ji? dnes podpr?m?rn?ch plat?.

V t?to souvislosti bychom V?s t?? r?di po??dali, aby v ot?zk?ch dot?kaj?c?ch se asistentsk?ho apar?tu byla Unie asistent? soudc? ?esk? republiky za?azena mezi p?ipom?nkov? m?sta.

Dovolte, abychom V?m je?t? jednou pop??li mnoho ?sp?ch? p?i prosazov?n? syst?mov?ch zm?n v justici. P?edev??m p?i ?e?en? ot?zek spojen?ch s nez?vislost? soudn? moci, v?b?rov?mi ??zen?mi na pozice soudc?, e-justic? a minit?my se pak m??ete spolehnout na na?i plnou podporu.


V Brn? dne 23. z??? 2010
Unie asistent? soudc? ?esk? republiky, o. s.