NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow SNÍŽENÍ PLATŮ ASISTENTŮ SOUDCŮ - DOPIS MINISTRU SPRAVEDLNOSTI
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


SNÍŽENÍ PLATŮ ASISTENTŮ SOUDCŮ - DOPIS MINISTRU SPRAVEDLNOSTI

DOPIS VE FORMÁTU PDF

Vážený pane ministře,

předně dovolte, abychom Vám, byť poněkud se zpožděním, jménem členů Unie asistentů soudců České republiky popřáli mnoho sil ve Vaší staronové pozici ministra spravedlnosti a vyjádřili Vám podporu ve Vašich snahách o reformu justice.

Zároveň bychom Vás rádi oficiálně informovali o existenci naší Unie, která vznikla za působení Vaší předchůdkyně v čele ministerstva, kterou jsme o vzniku této organizace náležitě informovali. Naše unie nemá zatím mnoho členů, ale postupně se rozrůstá a upevňuje své zaměření a další své působení. Vězte, že se nejedná o odborovou organizaci, ale o profesní sdružení seskupující asistenty soudců, a to za účelem organizované diskuse týkající se jejich postavení, náplně práce, dalšího vzdělávání, budoucí kariéry, ale též materiálního zajištění. Unie si též klade za cíl pozitivně přispět k reformě justice, ke zlepšení výsledků práce soudů, jak z hlediska kvantitativního, tak především kvalitativního a pomoci k jejich větší otevřenosti.

Nelze ovšem zastřít hlavní bod tohoto dopisu. Ač jsme to nepředpokládali a neradi tak činíme, je obsahem našeho prvního komuniké směrem k Vaší osobě výzva, žádost i výtka týkající se platového ohodnocení naší práce.

Jsme si vědomi toho, v jaké rozpočtové nesnázi se naše země nachází a jsme připraveni přijmout náš díl odpovědnosti. Avšak pokládáme za nutné upozornit na skutečný dopad plánovaných platových restrikcí státních zaměstnanců, mezi něž jsou zařazeni i asistenti soudců.

Již současná situace je podle našeho názoru neutěšená a dlouhodobě neudržitelná.

Výkon pozice asistenta je podmíněn vysokoškolským vzděláním magisterského typu, nadprůměrnou argumentační schopností, širokým přehledem v právu a schopností vysoce systematického a analytického myšlení. V převážné většině se asistenti podílí na vypracovávání konceptů soudních rozhodnutí ve věci samé a v případech některých procesních úkonů jsou oprávněni sami rozhodnutí vydávat.

Asistenti soudců jsou dále omezeni při výkonu vedlejší pracovní činnosti a jsou na ně kladeny požadavky nezávislosti, nestrannosti a povinnost mlčenlivosti.

I z hlediska deklarovaných cílů současné vlády (viz programové prohlášení vlády ze dne 4. 8. 2010, kapitola justice) je zřetelné, že asistenti jsou nepostradatelnou součástí justice, a to v tom smyslu, že při zachování současného počtu soudců jsou to právě oni, kdo jsou schopni zvýšit počet vyřízených věcí. Asistent soudce, obzvláště pokud je součástí tzv. minitýmu, umožňuje vyšší efektivitu systému tím, že zbavuje soudce nadměrného zatížení při řešení typizovaných rozhodnutí, poskytuje soudci odborné podklady pro jeho rozhodovací činnost a v neposlední řadě sám vytváří koncepty rozhodnutí ve věci samé.

Jsme přesvědčeni, že asistenti soudců, jakožto odborný právnický aparát justice, jsou klíčem ke zvýšení efektivity rozhodovacího procesu, kvality jeho výstupů, a tedy ke zkrácení doby řízení a k obnovení důvěry veřejnosti v soudní systém.

V kontrastu s výše uvedeným je skutečnost, že zájemci o práci na pozici asistenta soudce do systému vstupují s nejistými vyhlídkami ohledně svého budoucího uplatnění, téměř bez možnosti kariérního růstu v rámci svých pozic, a s vědomím jen nepatrného zvýšení platového ohodnocení s přibývající praxí. A to nemluvě o absenci jejich systematického a pravidelného vzdělávání a nedostatečném materiálním zajištění.

Je potřeba si uvědomit, že v současnosti jsou asistenti zařazeni do 11. (16 750,- Kč), resp. 13. (19 680,- Kč) platové třídy, což podle našeho názoru neodpovídá odbornosti jejich práce. Navíc v drtivé většině případů nemají žádný (nebo jen minimální) osobní příplatek. Plánované snížení platů státních zaměstnanců, které by se vztahovalo i na asistenty soudců, by výše zmíněná negativa ještě prohloubila a zapříčinila by výrazný odliv zkušených a odborně zdatných asistentů do soukromé sféry. Jestliže již nyní jsou soudci konfrontováni se skutečností, že jejich zkušení asistenti po složení odborné zkoušky odchází na lépe placená a perspektivnější místa, tak po plánovaných změnách nastane situace, kdy ani o vstup na asistentská místa nebude ze strany kvalitních absolventů právnických fakult zájem.

Plánované změny jsou navíc v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády (citujeme): „Zvyšovat se budou počty vyšších soudních úředníků a asistentů a navrhneme zvyšování jejich ohodnocení na základě možností rozpočtu."

Jak vyplývá z výše uvedeného, problémů spojených s výkonem asistentské funkce je více a podle našeho názoru je třeba přijmout systémová opatření, o nichž jsme připraveni vést věcnou diskusi.

Nyní Vás však žádáme o sdělení jasného stanoviska, jak budou asistenti soudců po provedení plánovaných změn ohodnocováni s tím, že zásadně nesouhlasíme s dalším snižováním již dnes podprůměrných platů.

V této souvislosti bychom Vás též rádi požádali, aby v otázkách dotýkajících se asistentského aparátu byla Unie asistentů soudců České republiky zařazena mezi připomínková místa.

Dovolte, abychom Vám ještě jednou popřáli mnoho úspěchů při prosazování systémových změn v justici. Především při řešení otázek spojených s nezávislostí soudní moci, výběrovými řízeními na pozice soudců, e-justicí a minitýmy se pak můžete spolehnout na naši plnou podporu.


V Brně dne 23. září 2010
Unie asistentů soudců České republiky, o. s.