NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow UNIE ASISTENTŮ SI ZVOLILA PRVNÍHO PŘEDSEDU
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


UNIE ASISTENTŮ SI ZVOLILA PRVNÍHO PŘEDSEDU

DOKUMENT VE FORMÁTU .PDF

Unie asistentů soudců vznikla jakožto občanské sdružení dne 2. června 2009. Úkolem členů přípravného výboru bylo učinit všechny potřebné kroky k propagaci a ustavení řádných orgánů Unie. Za zmocněnce přípravného výboru byl zvolen Mgr. Adam Dvořáček, asistent soudce Nejvyššího soudu.

Unie asistentů soudců je, po vzoru Soudcovské unie, zamýšlena jako organizace, která má dvě úrovně.  Zatímco Sekce působí u jednotlivých soudů a snaží se zlepšit podmínky pro asistenty na konkrétním pracovišti, Shromáždění Unie je celorepublikovým orgánem složeným ze všech asistentů, které bude svoláno až poté, co vznikne pátá Sekce. Rada Unie v čele s předsedou má za úkol prezentovat společné cíle a jednat za Unii jako celek, např. s ministerstvy, Unií soudců, Justiční akademií či tiskem.

Stanovy Unie (k dispozici na http://unieasistentu.cz/stahuj/stanovy_unie_asistentu.pdf) v § 23 upravují, že do doby zvolení předsedy Sekce asistentů soudců Nejvyššího soudu přijímá členské příspěvky a vede seznamy členů a sekcí zmocněnec přípravného výboru Unie a za tímto účelem zřídí účet na jméno Unie.

Účet Unie byl otevřen u Fio banky, a.s. Důvodem výběru této banky jsou nulové poplatky za vedení a pohyby na účtu a dále možnost vést účet jako transparentní, kdy jeho kontrola je umožněna všem na adrese https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000047078

Na tomto účtu byly připisovány členské příspěvky a zmocněnec přípravného výboru přijímal došlé přihlášky.

Stanovy v § 7 stanoví, že základním článkem Unie je sekce, která musí mít nejméně tři členy, přičemž sekci tvoří asistenti soudců téhož soudu či pobočky soudu. U každého soudu či pobočky soudu může působit jen jedna sekce. K zakládajícímu shromáždění sekce jsou pozváni všichni asistenti soudců z obvodu působnosti sekce.

Jelikož počet členů Unie z řad asistentů soudců Nejvyššího soudu přesáhl tři, svolal zmocněnec přípravného výboru zakládající shromáždění na tomto soudě.

Zápis ze zakládajícího shromáždění

Sekce Unie asistentů soudců na Nejvyšším soudě ze dne 25. 11. 2010

Mgr. Adam Dvořáček, jakožto zmocněnec přípravného výboru Unie se po souhlasu přítomných ujal vedení zakládajícího shromáždění. Úvodem shrnul dosavadní činnost přípravného výboru, který se zaměřil především na propagaci cílů Unie, ať již formou e-mailů asistentům soudců Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Krajského soudu v Brně, dále prostřednictvím vytvořených internetových stránek www.unieasistentu.cz, ale také na osobních setkáních s předsedkyní Nejvyššího soudu JUDr. Ivou Brožovou a s předsedou Soudcovské Unie JUDr. Tomášem Lichovníkem. Unie asistentů soudců rovněž podpořila kritický dopis ministryni spravedlnosti o netransparentnosti výběrových řízení na pozici soudce (bližší informace zde) a zaslala dopis ministru spravedlnosti vyjadřující nesouhlas se současným způsobem odměňování asistentů soudců
(http://www.unieasistentu.cz/stahuj/dopis_ministr_platy.pdf).

Zmocněnec přípravného výboru poté konstatoval, že ke dni 25. 11. 2010 je členem Unie celkem 13 asistentů soudců, z nichž jeden je z Nejvyššího správního soudu, jeden z Okresního soudu v Liberci a jedenáct z Nejvyššího soudu. Přítomno je devět členů z řad asistentů soudců Nejvyššího soudu a ti tvoří Shromáždění sekce Nejvyššího soudu.

Dle § 10 Stanov Unie je Shromáždění sekce nejvyšším orgánem sekce. Shromáždění je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sekce. Není-li stanoveno jinak, postačí k přijetí usnesení souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny přítomných členů sekce.

V § 9 Stanov Unie je řečeno, že výkonným orgánem sekce je nejméně tříčlenná Rada sekce zvolená na dva roky tajnou volbou. Člen Rady sekce je zvolen, obdrží-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů sekce.

Za členy Rady Sekce Unie asistentů soudců na Nejvyšším soudě byli jednomyslně zvoleni
JUDr. Jan Kolba, Mgr. Petra Lavická a Mgr. Martina Kašpárková.

Rada sekce volí ze svého středu předsedu, který je mluvčím sekce, zastupuje sekci navenek a organizačně zabezpečuje činnost Rady sekce. Při volbě musí být přítomny alespoň dvě třetiny všech členů sekce. Ke zvolení Rady sekce je zapotřební nadpoloviční většiny přítomných (srov. § 9 Stanov Unie).

Rada Sekce zvolila jednomyslně za předsedu Sekce Unie asistentů soudců na Nejvyšším soudě JUDr. Jana Kolbu, který se aktivně podílel na činnosti Unie od samého počátku, zasloužil se o její propagaci a účastnil se také osobních jednání.

Přítomní členové Sekce Nejvyššího soudu se jednomyslně usnesli:

-            na návrhu, aby byla v příštím roce přijata změna Stanov Unie upravující výši členského příspěvku ze současných 200,- Kč ročně na 100,- Kč ročně;

-            na dalším jednání Sekce Nejvyššího soudu ve středu 12. 1. 2011 v 15 hodin na detašovaném pracovišti Nejvyššího soudu na adrese Botanická 28, Brno, jako zcela veřejném a přístupném i nečlenům.

V průběhu debaty bylo dále diskutováno:

-            o přítomnosti jednoho člena Sekce na poradě správy Nejvyššího soudu, což již dříve navrhl vedoucí správy Ing. Varmuža Mgr. Adamu Dvořáčkovi při osobním jednání. Porady se konají každou středu od 9 hod. v kanceláři vedoucího správy soudu a do konce roku se těchto porad bude účastnit členka Rady Sekce Mgr. Petra Lavická. Poté bude vybrán jiný člen Sekce;

-            o pravidelnosti jednání Sekce, které se zatím bude konat jednou měsíčně. Členové Sekce se shodli, že tato setkání budou zásadně otevřená i asistentům-nečlenům a jiným zájemcům, aby se tak s činností Sekce a Unie mohl seznámit co nejširší okruh lidí;

-            o účasti předsedy Sekce Unie na poradách vedení Nejvyššího soudu. Členové Sekce se shodli, že pokud se porad účastní zástupce odborové organizace, není důvod, proč by se nemohl účastnit i předseda Sekce s tím, že právě on je informovaným a zvoleným partnerem pro otázky dotýkající se asistentů soudců.

-            o sepsání krátké příručky „manuál pro začínající asistenty", která by byla vždy předána personálním oddělením nastupujícím asistentům na Nejvyšším soudě. Manuál by obsahoval základní organizační informace (vedení docházky, intranet, právní systémy, FKSP, přihlašování na školení přes ASJA, kancelářské potřeby...), které by asistentům pomohly dříve se adaptovat na nové prostředí. Rovněž by to byla příležitost pro prezentaci cílů Unie asistentů soudců.

Přítomní členové byli seznámeni s hospodařením Unie za rok 2009 a 2010, kdy příjmem byly příspěvky členů, které v důsledku malé členské základny sotva pokryly jediný výdaj Unie, kterým je pronájem webového prostoru pro internetové stránky www.unieasistentu.cz a poplatek za užívání této domény. Vyjádřili také podporu návrhu JUDr. Michala Marka na snížení ročního členského příspěvku v roce 2011 na 100,- Kč s ohledem na nárůst počtu členů, který ve své původní výši také mohl některé zájemce odradit od vstupu do Unie asistentů soudců. Přítomní členové se poté jednomyslně usnesli, aby Mgr. Adam Dvořáček i přesto, že od 1. 12. 2010 již nebude asistentem soudce a tím ani členem Unie, dále spravoval bankovní účet Unie a internetové stránky a to bezplatně, jako dosud. O jednotlivých krocích bude informovat předsedu Sekce.

Svoláním zakládajícího shromáždění Sekce Unie asistentů a zvolením předsedy Sekce, jakožto legitimního představitele Unie byla splněna role, kterou byl pověřen přípravným výborem Mgr. Adam Dvořáček. Proto závěrem poděkoval všem, kteří stáli za vznikem Unie a za příležitost osobně přispět k budoucí podobě justice.

V Brně dne 25. listopadu 2010

zápis zpracoval Mgr. Adam Dvořáček

za správnost JUDr. Jan Kolba