NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČLÁNKY O ASISTENTECH SOUDCŮ arrow JAN KOLBA - ASISTENTI A JEJICH UNIE
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook
PRACOVNÍ NABÍDKA:
žádná aktuální nabídka

Reklama:


JAN KOLBA - ASISTENTI A JEJICH UNIE PDF  | Tisk |

Funkce asistenta soudce je v?pr?vn?m ??du ?esk? republiky p??tomna ji? od vzniku samostatn?ho ?esk?ho st?tu v?roce 1993. Nen? pochybnost? o tom, ?e zdaleka nejd??ve byla tato pozice vytvo?ena u soudu, jen? stoj?, jak s?m ??k?, mimo obecnou soustavu soudn?. Ano, jak spr?vn? tu??te, prvn?m ?druhem" asistenta soudce v??esk?ch zem?ch se stal asistent soudce ?stavn?ho soudu, i kdy? tato funkce existovala ji? u ?stavn?ho soudu feder?ln?ho (viz ? 52 Organiza?n?ho a jednac?ho ??du ?stavn?ho soudu ?SFR).

Postaven? a ?loha asistenta soudce ?stavn?ho soudu je nyn? obecn? upravena v?? 8 a? ? 10 z?kona ?. 182/1993 Sb., o ?stavn?m soudu (s ??innost? od 1. 7. 1993). Ka?d? soudce ?stavn?ho soudu m??e p?itom pro sv? asistenty vyu??t t?i pln? pracovn? ?vazky (viz internetov? str?nky ?stavn?ho soudu - www.usoud.cz).

N?sledn?, a to po del?? dob?, se ve zdej??ch soudn?ch vod?ch objevil dal?? asistent - tentokr?te ji? ?p??slu?n?k" obecn? soustavy soudn?, nicm?n? zpo??tku pouze pon?kud neform?ln?m zp?sobem (cht?lo by se ??ci pokoutn?). Jednalo se o asistenta soudce Nejvy???ho soudu, jen? za?al u t?to soudn? instituce p?sobit v?roce 2000, nicm?n? toliko na z?klad? pracovn? smlouvy bez jak?hokoliv pr?vn?ho zakotven?. Zm?na nastala a? v?roce 2002, kdy k?1. 4. vstoupil v???innost nov? z?kon o soudech a soudc?ch (z?kon ?. 6/2002 Sb.), v?jeho? ? 16 byla funkce tohoto asistenta form?ln? pr?vn? stvrzena. V?sou?asn? dob? je snahou veden? Nejvy???ho soud, aby byli ka?d?mu soudci p?id?leni dva asistenti (viz rozvrh pr?ce na internetov?ch str?nk?ch Nejvy???ho soudu - http://www.nsoud.cz).

Nedlouho pot?, kdy ?esk? z?konod?rce pod t?hou p?esv?d?ivosti a d?slednosti rozhodov?n? ?stavn?ho soudu kone?n? p?ikro?il k?napln?n? ?l. 91 ?stavy ?esk? republiky a z?konem ?. 150/2002 Sb. z??dil Nejvy??? spr?vn? soud (? 11 odst. 1), p?ibyl dv?ma ji? zm?n?n?m asistent?m od prvn?ho dne roku 2003 mlad?? bratr, asistent soudce Nejvy???ho spr?vn?ho soudu (? 14 citovan?ho z?kona). Je t?m?? ?elezn?m pravidlem, ?e ka?d? soudce Nejvy???ho spr?vn?ho soudu m? dva asistenty (viz internetov? str?nky Nejvy???ho spr?vn?ho soudu - http://www.nssoud.cz).

A?koliv ji? ? 3 z?kona o soudech a soudc?ch po??tal s?existenc? asistenta soudce obecn? soustavy soudn? (tedy ji? od 1. 4. 2002), byli asistenti soudc? vrchn?ch, krajsk?ch a okresn?ch soud? expressis verbis uvedeni do pr?vn?ho ??du a? novelou tohoto z?kona provedenou z?konem ?. 79/2006 Sb., ??inn?m od 1. dubna 2006 (? 36a z?kona o soudech a soudc?ch). Stali se tak prozat?m posledn?mi asistentsk?mi druhy v?r?mci obecn? soustavy soudn?. Jejich po?et v?r?mci jednotliv?ch soudn?ch instanc? nen? zat?m ust?len, nicm?n? se po??t? s?jejich p?soben?m v?r?mci tzv. soudn?ch minit?m? skl?daj?c?ch se ze soudce, asistenta ?i vy???ho soudn?ho ??edn?ka a administrativn?ho zam?stnance. U n?kter?ch soud? ji? pilotn? projekt minit?m? b???.

Je mo?n? je?t? dobr? p?ipomenout, ?e postaven? a ?loha asistent? soudc? je krom? ji? zm?n?n?ch pr?vn?ch p?edpis? obsa?ena v?p??pad? asistent? soudc? Nejvy???ho soudu je?t? v?? ? 38b z?kona ?. 99/1963 Sb., ob?ansk?ho soudn?ho a v ? 27c z?kona ?. 141/1961 Sb., trestn?ho ??du. Nadto, asistenti soudc? vrchn?ch, krajsk?ch a okresn?ch soud? maj? v?tomto smyslu zvl??tn? postaven?, nebo? se na n? p?im??en? vztahuj? pr?vn? p?edpisy upravuj?c? postaven? a ?lohu vy???ch soudn?ch ??edn?k? (viz. ? 36a odst. 5 z?kona o soudech a soudc?ch). Nyn? je t?mto pr?vn?m p?edpisem zejm?na z?kon ?. 121/2008 Sb., o vy???ch soudn?ch ??edn?c?ch a vy???ch ??edn?c?ch st?tn?ho zastupitelstv? (??inn? od 1. 7. 2008).

Z?t?to stru?n? re?er?e vypl?v?, ?e pr?vn? ?prava dot?kaj?c? se asistent? soudc? je zna?n? rozt???t?n? a jejich postaven? a p?sobnost jsou nejednotn?. N?pl? ?innosti asistent? u soudu ?stavn?ho, Nejvy???ho a Nejvy???ho spr?vn?ho obecn? spo??v? v?p??prav? podklad? pro jedn?n? a rozhodov?n? t?chto soud? (vyhled?v?n?, zpracov?v?n? a vyhodnocov?n? v?deck?ch materi?l? ?i judikatorn?ch podklad? a jin?ch d?le?it?ch pramen?), ve zpracov?v?n? tzv. koncept? rozhodnut? a v?r?zn?ch administrativn?ch ?konech spojen?ch s?vy?izov?n?m soudn? agendy. Tito asistenti nevykon?vaj? z?hlediska form?ln? pr?vn?ho ??dnou rozhodovac? ?innost v?r?mci p??slu?n?ch soudn?ch ??zen? (a?koliv se do budoucna po??t? se zm?nou tohoto stavu).

Jin? je situace u asistent? soud? nal?zac?ch a soud? odvolac?ch v?r?mci obecn? soustavy soudn?. Jejich postaven? a n?pl? pr?ce se z?hlediska form?ln? pr?vn?ho rovn? pr?ci a postaven? vy???ch soudn?ch ??edn?k?. To znamen?, ?e tito asistenti jsou opr?vn?ni prov?d?t ?kony soudu, kter? jsou jim sv??eny v ob?ansk?m soudn?m ??zen?, v soudn?m ??zen? spr?vn?m, v trestn?m ??zen? a v jin? ?innosti soudu, a to v?etn? vyd?v?n? rozhodnut? (rozsah t?to ?innosti je potom vymezen v ? 10 a? ? 14 z?kona ?. 121/2008 Sb.). I kdy? to n?kte?? pr?vn?ci (zvl??t? pak konstitucionalist? a procesualist?) n?kdy i z?pochopiteln?ch d?vod? neradi vid?, jedn? se sv?m zp?sobem o tzv. ?mal? soudce". Jinou ot?zkou ov?em je, zda jsou asistenti k t?mto?z?konem p?edpokl?dan?m ?innostem skute?n? vyu??v?ni.

A? tak ?i onak, ?innost asistenta by za ka?d?ch okolnost? m?la sm??ovat k?tomu, aby sv?m zapojen?m do pr?ce kter?koliv soudn? instituce p?isp?val k?napln?n? ?lohy moci soudn?, je? je pregnantn? vyj?d?ena v??l. 90 ?stavy ?esk? republiky (v p??pad? ?stavn?ho soudu pak v??l. 83 ?stavy). Svoji funkci p?itom mus? vykon?vat nez?visle a nestrann? (?l. 81 ?stavy). Sv? s?ly tak asistenti nap?naj? k?tomu, aby mohla b?t v?maxim?ln? mo?n? m??e napln?na mo?nost ka?d?ho jedince dom?hat se sv?ch pr?v p?ed nez?visl?m a nestrann?m soudem zakotven? v??l. 36 Listiny z?kladn?ch pr?v a svobod.

Asistenti soudc? v?ak nejsou fenom?nem jen ?esk?ho soudn?ho syst?mu. Snad nejzn?m?j??m zahrani?n?m p??kladem jsou asistenti (law clerks) soudc? ve Spojen?ch st?tech americk?ch. Asistentsk? pozice zde vznikla neform?ln? v?roce 1875, kdy soudce Nejvy???ho soudu st?tu Massachusetts Horace Gray zam?stnal v?t? dob? ?erstv?ho absolventa pr?vnick? fakulty. V?t?to sv? praxi pokra?oval i jako soudce Nejvy???ho soudu Spojen?ch st?t? ve Washingtonu. Sv? asistenty si platil s?m. Dal?? soudci v?t?to praxi pokra?ovali a teprve v?roce 1924 Kongres schv?lil z?kon, j?m? byla pozice asistenta soudce Nejvy???ho soudu definitivn? pr?vn? zakotvena. Dnes jsou asistenti nezbytn?mi pomocn?ky ka?d?ho feder?ln?ho soudce [1], p?i?em? stejn? jako v?na?ich pom?rech se i ameri?t? soudci pot?kaj? s?t?m, jak s?asistentem zach?zet, jak? druh pr?ce mu p?enech?vat, jak velkou odpov?dnost na n?j p?en??et atd. Respekt k?pr?ci asistent? a na druh? stran? obez?etnost p?i vyu??v?n? jejich slu?eb je dob?e ilustrov?na v?p??sp?vku Franka M. Coffina, toho ?asu soudce odvolac?ho soudu prvn?ho soudn?ho okruhu, v?knize Views From the Bench. The Judiciary and Constitutional Politics. Chatham House Publishers, Inc. Chatham, New Jersey, 1985. [2]

Unie asistent? soudc? ?esk? republiky,
jej?? c?le jsou ostatn? heslovit? vyj?d?eny na t?chto str?nk?ch, m? ambici napom?hat vytvo?en? takov?ho stavu a takov?ch podm?nek, za nich? bude asistent soudce schopen v??e uveden? ?koly co nejefektivn?j??m zp?sobem plnit. Je t?eba nejprve co nejjasn?ji a nejz?eteln?ji vymezit funkci a postaven? asistent? s?ohledem na specifika ?innosti jednotliv?ch soudn?ch instituc?, u nich? asistent p?sob?. D?le je nepochybn? t?eba se v?novat soustavn?mu vzd?l?v?n? i zlep?ov?n? pracovn?ch podm?nek asistent? tak, aby byly vytvo?eny z?kladn? p?edpoklady pro jejich kvalitn? pr?ci. Nepochybn? k?tomu p?in?le?? i usilov?n? o dobr? jm?no ?esk? justice a jej? nez?visl? postaven? v?r?mci d?lby a organizace st?tn? moci.

Na vznik Unie asistent? je v?ak mo?no pohl??et i z?jin?ho, ?ir??ho, ?hlu pohledu. V?re?imu panuj?c?m na na?em ?zem? je?t? p?ed dv?ma des?tkami let by vznik podobn?ho spolku byl zcela vylou?en. V?d?sledku n?m dob?e zn?m?ch ud?lost? plynouc?ch mimo jin? z?ji? neudr?iteln?ho vnit?n?ho odporu obyvatel t?to zem? proti?totalitn?mu z??zen?m a arogantn?mu komunistick?mu apar?tu se od t? doby toho p?ece jen nem?lo zm?nilo.

?esk? spole?nost za??v? bez ohledu na r?zn? t??kosti globalizovan?ho sv?ta jedno z?obdob? sv?ho vzestupu. Nebude snad p??li? naivn?, budu-li konstatovat, ?e na?e zem? je pova?ov?na za zemi demokratickou, relativn? prosperuj?c? a v?pom?ru ke sv? velikosti za subjekt s?v?ce ne? dobr?m mezin?rodn?m postaven?m. Zd? se v?ak, ?e k?velk? ?kod? na?? spole?nosti je nejkomplikovan?j?? str?nkou na?eho polistopadov?ho v?voje - a to str?nkou nejen z?m?ho pohledu z?sadn? - prosazov?n? (napl?ov?n?) princip? pr?vn?ho (?i ?stavn?ho) st?tu tak, jak je uv?d? ?stava ?esk? republiky, Listina z?kladn?ch pr?v a svobod a ?ada mezin?rodn?ch pr?vn? z?vazn?ch dokument?.

Je dob?e zn?mo, ?e my?lenka pr?vn?ho st?tu je nerozlu?n? sv?z?na s demokraci? a svobodou jednotlivce, p?i?em? ??dn? z?t?chto prvk? neexistuje s?m o sob? a nerozv?j? se samosp?dem. Naopak. Z?vis? jen na ob?anech toho kter?ho st?tu, jak se p??le?itosti ??t v?demokratick?m a pr?vn?m prost?ed?, zalo?en?m na ?ct? k?pr?v?m a svobod?m ?lov?ka, chop? a jak ji budou rozv?jet. Princip pr?vn?ho st?tu je jedn?m ze z?kladn?ch kamen? na?? modern? st?tnosti. Odli?uje se tak od st?tn?ho ?tvaru zalo?en?ho na ?pevn?m svazku d?ln?k?, roln?k? a inteligence, v jeho? ?ele je d?lnick? t??da", jen? byl v??m jin?m, ne v?ak demokratick?m a pr?vn?m st?tem.

Unie asistent? soudc? by tedy m?la svoji ?innost t?? sm??ovat k podpo?e t?chto my?lenek a princip?. To nejen proto, ?e je lze pova?ovat za spr?vn? a snad i souladn? s?v?t?inov?m uva?ov?n?m dne?n? spole?nosti, ale i proto, ?e asistenti jako vysoko?kolsky vzd?lan? lid? v?oboru, jen? se na prosazov?n? a napl?ov?n? t?chto princip? m? pod?let, nesm? pasivn? p?ihl??et zdar?m a hlavn? nezdar?m s?t?mto nelehk?m sna?en?m spojen?m.

To s?v?dom? skute?nosti, ?e moc soudn? v??esk? republice (a pr?vnick? ve?ejnost v?bec) se i dvacet let po p?du totalitn?ho re?imu st?le a - p?iznejme otev?en? ?e - dosti t??ko s?t?mto ?kolem vypo??d?v?. Souvis? to zejm?na s?kontinuitou pr?vn?ho my?len? sv?zan?ho ?asto s?neobratnost?, zkostnat?lost? a formalistick?m lp?n? na gramatick?m v?kladu z?kona, nedostatku odvahy p?i akceptaci a aplikaci princip? modern?ho p??stupu k?interpretaci pr?va a boj?cnost? pr?vo dotv??et tam, kde je toho zapot?eb?. Tato mo?n? a? p?ehnan? skeptick? kritika se net?k? samoz?ejm? v?ech pr?vn?k? a rozhodn? nen? v?sil?ch Unie asistent? v?echny tyto neduhy napravit. Domn?v?m se v?ak, ?e m? smysl sna?it se na p??padn? selh?n? moci soudn? upozor?ovat a p??padn? navrhovat vhodn? opat?en?, ?e?en?, v?chodiska. Nezaskl?v?m, ?e ?sp?ch Unie asistent? na tomto poli je pln? odvisl? od m?ry zapojen? a podpory Unie ze strany jednotliv?ch asistent?, jejich ?len?.

P??l bych si proto, aby asistenti vyu?ili sv? mo?nosti pod?let se na nejr?zn?j??ch aktivit?ch Unie asistent? spojen?ch nejen s?kr?tkodob?j??m ?sil?m za zlep?en? jejich pracovn?ch podm?nek, ale t?? s?dlouhodob?m a z?ejm? nikdy nekon??c?m prosazov?n?m v??e zm?n?n?ch hodnot a princip?, kter? tolik postr?d?m v??esk?m ve?ejn?m d?n?.

Asistenti si ur?it? uv?domuj?, ?e jako?to odborn? ?initel? v?oblasti pr?vn?, se stali za dobu sv?ho ??inkov?n? neodmyslitelnou sou??st? justice a je tedy i v?jejich z?jmu, aby na jejich povol?n? bylo pohl??eno s?respektem a uzn?n?m.


V?Brn? dne 4. 2. 2009

Jan Kolba, t.?. asistent u Nejvy???ho soudu

?


[1] Je jist? zaj?mav?, ?e ka?d? soudce Nejvy???ho soudu USA m? n?rok na ?ty?i asistenty a nav?c dv? sekret??ky a jednoho posl??ka. Asistenti jsou p?ev??n? vyb?r?ni z??ad ?sp??n?ch absolvent? presti?n?ch pr?vnick?ch ?kol, a to jen na dobu jednoho roku. Pot? od Nejvy???ho soudu odch?z? a nahrazuj? je asistenti nov?.

[2] U?ite?n? informace je t?? mo?no naj?t v?publikaci: Hall, L. Kermit. The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States. New York: Oxford University Press, 1992.