NOVINKY arrow ČINNOST UNIE arrow CÍLE A ČINNOSTI UNIE
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook
PRACOVNÍ NABÍDKA:
žádná aktuální nabídka

Reklama:


CÍLE A ČINNOSTI UNIE

Z?kladn?mi c?li a n?pln? ?innosti Unie asistent? soudc? ?R

je:

1) vyv?jen? ?innosti sm?rem k legislativn?mu definov?n? postaven?, obsahu pr?ce, pravomoc? asistent? soudc? a jejich za?azen? v syst?mu justice jako odborn? pr?vnick?ho apar?tu a p?esn?j?? vymezen? jejich postaven? v??i vy???m soudn?m ??edn?k?m a justi?n?m ?ekatel?m,

2) prosazov?n? ucelen?ho a systematick?ho vzd?l?v?n? asistent? soudc?, a to zejm?na formou ?kolen? v Justi?n? akademii ?i kr?tkodob?ch st??? v r?mci obecn? soudn? soustavy,

3) usilov?n? o zkvalitn?n? pracovn?ch podm?nek asistent? soudc?, zejm?na o dostate?n? technick? z?zem?, odpov?daj?c? pracovn? prost?ed? a motivuj?c? platov? ohodnocen?,

4) usilov?n? o mo?nost kari?rn?ho r?stu, tedy nap??klad rozli?en? postaven? asistenta s justi?n? ?i jinou odbornou zkou?kou,

5) prosazov?n? rovn?ho p??stupu k soudcovsk?m funkc?m a jin?m pr?vnick?m profes?m; zejm?na usilov?n? o transparentnost v?b?rov?ch ??zen? na pozici soudce ?i st?tn?ho z?stupce,

6) prezentace v?znamnosti pr?ce asistent? ve vztahu k pr?vnick? i laick? ve?ejnosti, s pat?i?n?m zd?razn?n?m pod?lu asistenta na tvorb? n?vrh? rozhodnut?,

7) podpora my?lenek sm??uj?c?ch k institucion?ln?, materi?ln? a person?ln? nez?vislosti soudn? moci a jej? modernizaci, zejm?na podpora soudcovsk? samospr?vy a d?le pak koncepce minit?m? a elektronizace justice.

?