NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČLÁNKY O ASISTENTECH SOUDCŮ arrow JAN KOM?REK - NEVIDITELN? ASISTENTI
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook
PRACOVNÍ NABÍDKA:
žádná aktuální nabídka

Reklama:


JAN KOM?REK - NEVIDITELN? ASISTENTI PDF  | Tisk |

?l?nek je p?evzat z www.respekt.cz?
http://www.respekt.cz/na-pozvani-clanek.php?fIDBLOGU=117

P?i pro??t?n? sebran?ch p?semnost? O. W. Holmese (91), jednoho z velik?n? americk? justice minul?ho stolet?, m? zaujala zm?nka o tom, pro? musel ve sv?ch letech opustit funkci soudce Nejvy???ho soudu. Nikoli proto, ?e by na pr?ci nesta?il intelektu?ln?. Podle editora jeho p?semnost? Richarda Posnera v?ak ?tehdy d?ky Bohu na Nejvy???m soudu neexistovala praxe, aby rozsudky ve skute?nosti psali neviditeln? asistenti" a Holmes s?m bez jejich pomoci nezvl?dal po?adovan? objem pr?ce.

Dnes jsou asistenti soudc? neodmyslitelnou sou??st? Nejvy???ho soudu. Posner dokl?d?, jak velik? vliv maj? na soudn? rozhodnut?: rozsudky se znateln? prodlou?ily a p?ibylo v nich citac? z akademick?ch ?l?nk?. To dokazuje, ?e jsou skute?n?mi autory mnoha rozsudk?. Jin? studie ukazuj?, nakolik ur?uj? v?b?r p??pad?, kter?mi se soud zab?v?.

Podobn? tomu je i na Evropsk?m soudn?m dvo?e v Lucemburku. Miguel Maduro jednou poznamenal, ?e v?b?r asistent? byl nejd?le?it?j??m rozhodnut?m v jeho soudn? kari??e. Jin? soudce si vyslou?il kritiku koleg?, kdy? se o n?kter?ch asistentech vyj?d?il jako o ?jatoll?z?ch voln? sout??e a liber?ln?ho trhu a nep??mo tak potvrdil jejich d?le?itou ?lohu p?i rozhodov?n? soudu.

Pr?ce na mal? ?vazek

Asistenti na ?esk?ch vrcholn?ch soudech hraj? podobn? d?le?itou ?lohu jako jejich ameri?t? a evrop?t? kolegov?. P?i po?tu rozhodnut?, kter? mus? ka?d? z t?chto soud? za rok vyn?st, tomu ani jinak b?t nem??e. V jednom ohledu se v?ak li??: m?rou sv?zanosti se samotn?m soudem. P?edev??m na ?stavn?m soudu potk?me asistenty, kte?? jsou zam?stn?ni na polovi?n? anebo je?t? men?? ?vazek, p?i?em? pracuj? ?asto mimo prostory soudu a s kolegy se po v?t?inu ?asu ani nesetkaj?. Je to z?ejm? jeden z d?sledk? um?st?n? ?stavn?ho soudu v Brn?, kam mnoho asistent? doj??d? na jeden dva dny v t?dnu.

To m? p?inejmen??m dva negativn? d?sledky. Zaprv?: efektivn? fungov?n? jak?koli instituce se op?r? i o neform?ln? vazby. Rozpornost n?kter?ch rozhodnut? ?stavn?ho soudu je z?ejm? zp?sobena pr?v? t?m, ?e spolu asistenti (a n?kdy ani soudci) nekomunikuj?. Soudci pak ani netu??, ?e kolega pracuje na obdobn?m p??padu.

Zadruh?, ?stavn?mu soudu n?kdy, zd? se, chyb? pocit loajality k instituci. Lidov? noviny ned?vno informovaly o tom, ?e m? soud rozhodnout pom?rem dvan?cti ku t?em hlas?m o souladu Lisabonsk? smlouvy s ?stavou. Jedn? se o nejz?va?n?j?? poru?en? principu tajnosti soudn?ho rozhodov?n? do vynesen? rozsudku. Na ?stavn?m soudu nikoli prvn?. Pomineme-li mo?nost, ?e informaci novin?m poskytl n?kter? ze soudc?, zb?vaj? n?m asistenti.

Naj?t ?e?en? je t??k?. P?inejmen??m do doby, ne? bude m?sto asistenta vstupenkou do nejl?pe hodnocen?ch pr?vnick?ch zam?stn?n?, jako tomu je v USA, anebo bude tak dob?e ohodnoceno jako pr?ce asistenta na Evropsk?m soudn?m dvo?e. Pak mo?n? i o nich n?sledovn?k Richarda Posnera nap??e knihu.