NOVINKY arrow ODKAZY
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook
PRACOVNÍ NABÍDKA:
žádná aktuální nabídka

Reklama:


ODKAZY

Podpora pr?ce v minit?mech?? http://miniteam.servis.justice.cz/

Projekt Podpora pr?ce v minit?mech vznikl z podn?tu ministra spravedlnosti JUDr. Ji??ho Posp??ila po??tkem kv?tna 2008. Zad?n? ?kolu sm??ovalo ke zpracov?n? mo?n? realizace z?m?ru Ministerstva spravedlnosti podpo?it na soudech pr?ci v minit?mech.


Asisten?n? Syst?m Justi?n? Akademie?? http://www.asja.cz/

Asisten?n? Syst?m Justi?n? Akademie (ASJA) je elektronick?m syst?mem p?ihla?ov?n? na semin??e po??dan? Justi?n? akademi? pro soudce, st?tn? z?stupce a dal?? zam?stnance justice.


Soudcovsk? unie ?esk? republiky?? http://www.soudci.cz/

Soudcovsk? unie ?esk? republiky, zalo?en? v roce 1990, je nepolitick?, profesn? a dobrovoln? stavovsk? sdru?en? soudc?, vych?zej?c? z?princip? demokracie, pr?vn?ho st?tu, nez?vislosti, mravn? integrity a odpov?dnosti soudc?.


JIN? PR?VO?? http://jinepravo.blogspot.com/

ZAPOME?TE NA TO, ?E PR?VO JE ?SOUBOREM PLATN?CH PR?VN?CH NOREM". SKUTE?N? PR?VO JE JIN? SV?T: JE TO INTELEKTU?LN? V?ZVA, KONTEXT, Z?BAVA, UM?N?, POSL?N?, ?IVOT... TENTO BLOG P?IN??? NOVINKY A N?HODN? POST?EHY ZE SV?TA JIN?HO PR?VA.


JURISTIC?? http://server.juristic.cz/

Prostor www.juristic.cz je platforma pro v?m?nu a sd?len? pr?vn?ch a s pr?vem souvisej?c?ch informac?. Projekt je v?sledkem z?jmov? ?innosti ?len? mezi n?? pat?? t?? Pr?vnick? fakulta Z?pado?esk? univerzity v Plzni.